Nationaal Jobcoach Register

Register Praktijkopleider Plus

Welkom bij het Register Praktijkopleider+

Dit register bevat namen van werkgevers, collega’s, maar ook (externe) jobcoaches, externe begeleiders, die de opleiding Praktijkopleider + hebben gevolgd en tenminste 1 individu succesvol hebben begeleid naar een mbo-praktijkverklaring.

Werkgevers, kandidaten, maar ook partijen in het sociale domein kunnen deze lijst gebruiken om deskundige ondersteuning te verkrijgen om het mbo-praktijkleren mogelijk te maken.

Het behalen van een mbo-praktijkverklaring is mogelijk voor iedereen die werkt (of leert werken) en nog geen passend mbo-2 diploma heeft. Denk aan werkenden, werkzoekenden, vso- en mbo-schooluitvallers, en/of schoolverlaters zonder mbo-2 diploma. Ook voor nieuwkomers, inburgeraars, thuiszitters en omscholing in de praktijk is het een mooi instrument.

Sinds 15 januari 2021 heeft de mbo-praktijkverklaring een mbo-erkend civiel effect omdat het onderdeel kan zijn van de mbo-verklaring, onder vermelding dat het bevoegd gezag, met in achtneming van het oordeel van het leerbedrijf, heeft geoordeeld dat een student/deelnemer (een deel) van de beroepspraktijkvorming met positieve beoordeling heeft voltooid (refr. Staatscourant 1278).

Hierdoor is het mbo-praktijkleren, zijnde volledig leren in de werkomgeving, zonder les of examen, een mooie formele manier geworden om zichtbaar te maken in het mbo, welke werkprocessen (delen van een beroep) iemand beheerst in de praktijk.

Iedere werkgever kent BBL en weet wat verwacht mag worden van een werknemer in zijn branche op niveau Entree, 2,3 of 4. Werkgevers kennen de beroepen timmerman, assistent logistiek, verzorgende IG, kok en de kerntaken en werkprocessen die daarbij horen.

De mbo-praktijkverklaring is een werkgeversinstrument omdat het ouderwetse leermeester-gezel principe, leren door doen, mee werken, onder begeleiding van je collega mogelijk wordt gemaakt. Werkgevers die dat mogelijk maken worden beloond met een naamloze (xxx) open-badge, waardoor ze kunnen laten zien dat hun SBB-erkend leerbedrijf, iemand succesvol heeft begeleid naar een mbo-praktijkverklaring. De kandidaten krijgen zelf uiteraard ook een mbo-badge portfolio.

Om de kwaliteit van de beoordeling in de werkomgeving, te bewaken heeft de uitvoerende onderwijsinstelling in o.a. de arbeidsmarktregio’s West-Brabant en Holland Rijnland, Marlijn Academie, deelname aan de opleiding praktijkopleider+ verplicht gesteld. In deze opleiding leert de praktijkopleider+ 1) het organiseren van het praktijkleren (zoeken van een passend werkproces), 2) het begeleiden van de deelnemer a.d.h.v. STARRs en werkprocesbeoordelingen en 3) het objectief beoordelen of de kandidaat alle onderdelen van het werkproces beheerst, te verwoorden in een samenvattend oordeel. In termen van 6K’s. Hiermee wordt beoordeeld of de kandidaat beschikt over de nodige Kennis, de Kwaliteit van het werk voldoende is, hoe de Kwantiteit van het werk is (t.o.v. een vaste medewerker), de kandidaat Kostenbewust is, hoe hij/zij met de Klant omgaat en of de K(c)ontinuïteit in het uitoefenen van de werkzaamheden over langere periode gehaald is.

Blik op Werk is de externe kwaliteitsbewaker die controleert of aan alle eisen is voldaan.  De praktijkopleider+ krijgt een verklaring waarop de organisatie- en contactgegevens zichtbaar zijn en welke mbo- praktijkverklaringen met zijn/haar ondersteuning zijn behaald.

Brede groep
Er is een aanpak ontwikkeld die geschikt is voor een brede groep werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie. De leerbehoefte van een statushouder/inburgeraar is immers anders dan die van iemand met een WW-uitkering en recente werkervaring, of van iemand die al drie jaar in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Ook de werkzoekende afkomstig uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs komt in aanmerking voor werkend leren en een praktijkverklaring.

Opstap naar werk en basis voor verder doorleren
De praktijkleerroute met een praktijkverklaring in het mbo kan een belangrijke opstap zijn naar werk en legt een basis voor verder doorleren in het mbo. Voor werkgevers is het een mooi instrument om (potentiële) werknemers die (nog) geen mbo-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen via praktijkleren breder en beter inzetbaar te maken binnen het bedrijf.
De S-BB-pilots hebben gelopen tot 2021 en vanaf 15 januari is het een formeel instrument in het mbo.

Bijgevoegd de resultaten van de SBB-pilot praktijkleren in West-Brabant

  • In totaal zijn er in de pilot 150 mbo-praktijkverklaringen uitgereikt aan 110 kandidaten.
  • In de regio West-Brabant zijn 211 begeleiders opgeleid tot praktijkopleider plus.
  • De verdeling van de uitgereikte praktijkverklaringen per mbo-niveau is: 55 Entree, 68; mbo-niveau 2, 22 mbo-niveau 3 en 5 niveau mbo 4
  • Van de 110 kandidaten hebben inmiddels 21 kandidaten hun Entree mbo-diploma, en 2 kandidaten hun mbo-2 diploma behaald.
  • 9 van de 23 mbo-diploma’s zijn uitgereikt aan nieuwkomers(inburgeraars), 5 hiervan met een praktijkverklaring op niveau 3.

Kijk ook op onderstaande sites voor inspirerende video’s en/of neem contact op met administratie@mbo-praktijkverklaring.nl / administratie@marlijnacademie.nl  0168-321700 / 06-38066854 / 06-48396375 / 06 22491409